سامانه ROZ24 به منظور اخذ نیاز های شرکت های تامین نیروی انسانی و پیمانکاری کارخانجات و شرکت های صنعتی و عمرانی در راستای اجرای قراردادهای حجمی محوله راه اندازی گردیده است که طبق فرم های تکمیلی و اطلاعات متقاضیان کار مستقیما در اختیار مدیران حوزه اداری کارفرمایان اصلی قرار داده میشود و در این راستا “نیازی به پرداخت هیچگونه هزینه” توسط متقاضیان کار بابت معرفی به مشاغل نیست لذا در راستای حمایت از نیروی کار و بهره وری در امور این سامانه طراحی و در اختیار شرکت های تامین نیروی انسانی منتخب می باشد.